220034 г. Минск, ул. Козлова, 11a
Новости

2 августа во всех храмах страны будут вознесены усиленные молитвы о белорусском народе

По благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в воскресный день 2 августа во всех храмах Белорусской Православной Церкви за Божественной литургией будут вознесены сугубые молитвы о даровании мира, стабильности и благополучия белорусскому народу.

Приглашаем всех людей, неравнодушных к будущему нашего Отечества, присоединиться к общей молитве.

Скачать молитву

Молитва о белорусском народе

Владыко небеси и земли, Предвечный Боже! Ты весь мир сотворил премудростию Твоею и Духом Святым всех просвещаеши, оживотворяеши и укрепляеши. Ты людской род тако возлюбил, что и Сына Своего Единороднаго на землю послал, дабы все, кто уверовал в Него, стали чадами Твоими и наследниками Небеснаго Твоего Царствия.

Смиренно молимся Тебе, Владыко Вседержителю, защити землю нашу Белорусскую и народ наш, и, простив вся наша прегрешения вольная и невольная, сохрани нас от находящих бед, скорбей и искушений. Даруй нам, Господи, Духа премудрости и страха Божия, Духа крепости и благочестия, дара  смирения и рассуждения.

Низпосли, Господи, мир Твой на предержащие власти страны нашея и на всех, живущих в ней. Не предаждь нас служити суете и неправде мира сего лукавого, но, да утвердишася в вере и надежде на Тя, научимся творити волю Твою и вся заповеди Твоя потщимся исполнити, яко у Тебе источник жизни и во свете Твоем узрим свет.

Даруй нам, Господи, благодать и ревность о имени Твоем и о правде Твоей и вся ко временному житию потребная, предстательством и покровом Пречистыя и Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, молитвами всех святых в земле Белорусской просиявших и всех святых Твоих, с ними же Тебе славу, благодарение и поклонение возсылаем, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

____________________________________________________

Малітва за беларускі народ

Уладыка нябёс і зямлі, Прадвечны Божа! Ты ўвесь свет стварыў прамудрасцю Тваёю і Духам Святым усіх прасвятляеш, ажыватвараеш і ўмацоўваеш. Ты людскі род так палюбіў, што Сына Свайго Адзінароднага на зямлю паслаў, каб усе, хто ўвераваў у Яго, сталі дзецьмі Тваімі і спадчыннікамі Нябеснага Твайго Царства.

Пакорліва молімся Табе, Уладыка Уседзяржыцелю, абарані зямлю нашу Беларускую і народ наш, і, прабачыўшы ўсе нашы грахі вольныя і міжвольныя, захавай нас ад бед, смуткаў і спакус. Даруй нам, Госпадзі, Духа мудрасці і страху Божага, Духа моцы і набожнасці, дар пакоры і развагі.

Пашлі, Госпадзі, мір Твой на ўладаносцаў краіны нашай і на ўсіх, хто жыве ў ёй. Не дай нам служыць мітусні і няпраўдзе гэтага свету ліхога, але, умацаваўшыся ў веры і надзеі на Цябе, навучымся выконваць волю Тваю і ўсе запаведзі Твае пастараемся выканаць, бо ў Табе крыніца жыцця, і ў святле Тваім убачым святло.

Даруй нам, Госпадзі, благадаць і дбайнасць аб імені Тваім і праўдзе Тваёй і ўсё для часовага жыцця гэтага патрэбнае, заступніцтвам і пакровам Прачыстай і Праблагаславёнай Уладычыцы нашай Багародзіцы і Вечнадзевы Марыі, малітвамі ўсіх святых, у зямлі Беларускай праслаўленых і ўсіх святых Тваіх, з імі ж Табе славу, падзяку і пакланенне ўзносім, Безпачатнаму Айцу, з Адзінародным Тваім Сынам, і Усесвятым, і Добрым, і Жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Амінь.

Church.by